Yaroslav Bratashchuk
rewrite Img component #blinkloader2