Azupi

Turning apprenticeshipment upside down
Kickoff - basic Multitenancy app #azupi