Tavie

A Novel
Charlie Harrington
writing sesh #tavie
Charlie Harrington
writing sesh #tavie
Charlie Harrington
writing sesh #tavie
Charlie Harrington
writing sesh #tavie
Charlie Harrington
writing writing #tavie
Charlie Harrington
working on the Itarods chapter 🐶 🤖 #tavie
Charlie Harrington
writing sesh - completed ch 25 and 26 #tavie
Charlie Harrington
writing sesh - getting close to 70k words #tavie
Charlie Harrington
writing brainstorming sesh #tavie
Charlie Harrington
writing sesh #tavie
Charlie Harrington
get some writing done! #tavie
Charlie Harrington
get morning writing session done #tavie
Charlie Harrington
brainstorm #tavie
Charlie Harrington
another morning writing session + chapter completed #tavie
Charlie Harrington
get more writing in ! #tavie
Charlie Harrington
bit of writing this morning #tavie
Charlie Harrington
take notes during dinner #tavie
Charlie Harrington
writing getaway #tavie
Charlie Harrington
work on next chapter #tavie
Charlie Harrington
reach 61k words #tavie